چتر ولایت

                 قال امیرالمؤ منین علیه السلام:

بیست خصلت نیکو براى دوستان اهل بیت پیغمبر استده خصلت در دنیا و ده در آخرت . اما آن ده خصلت نیکوى دنیا:
 در دنیازاهدند.
 
بتحصیل علم حریصند.
 
در دین پارسا و پاکدامنند.
بعبادتخدا مشتاقند.
 
پیش از مرگ موفق بتوبه اند.
 
بنماز شب و سحر خیزى با وجدو نشاطند.
چسم امید بخلق ندارندتنها بخداامیدوراند
 
اوامر و نواهى الهى را محافظت مىکنند.
 
دنیا را دشمن دارندو ابدا حب دنیا دردل آنها نیست
 
داراى خلق جود و سخاوتند. اینده صفت لازمه دوستان و شیعیان اهل بیت اطهار است در دنیا.
اما ده خصلت آخرتآنها:
 
دیوان حساب بر آنها باز نشود.
 
میزان و حساب بر آنان بر پانگردد.
کتاب نامه عمل شان را بدست راست دهند. تا اهل بهشت باشند.
وبر آنان حکم آزادى از جهنم نویسند.
بمحشر با روى سفید آیندکه بهشتى شناخته شوند
 
از لباس فاخر زیباى بهشتى بر تن پوشند.
صد نفر از اهل بیت خود را شفاعتکنند.
خدا به آنها نظر لطف و رحمت کندکه ازهمه بهتر و بالاتر است
 
در بهشت تاج پادشاهىبر سر آنان نهند.
-
بى حساب وارد بهشت شوند.

پس خوشا بر احوال محبان فرزندانو عشیره و اهل بیت منصلوات الله علیهم اجمعین

از خوانندگان محترم التماس دعا دارم.امیدکه مولا علی علیه السلام برما منت نهاده وما را تحت چتر امنیت وشفاعت خویش قرار دهند.

 

/ 0 نظر / 10 بازدید